Disciplina Management, legislatie si comunicare  în Medicina Dentară

Departamentul I

1. General notions of management
2. The connection between general management and health management
3. Knowledge management
4. Health economics
5. Quality management
6. Accessibility of dental services
7. Health insurance in Romania
8. Marketing in dental medical services
9. Human resources management
10. Team conflict management
11. Current principles on the design and implementation of oral health programs
12. Rules on the functional structure of dental practices
13. Management of waste resulting from medical activities in the dental office
14. Notions of accounting. Basic elements. Fiscal and financial terms
1. The evolution of the management concept and management functions
2. The connection between general management and health management. Leadership in healthcare organizations
3. The need for knowledge management in dental medical practice
4. Health economics
5. Quality of health care and quality management functions
6. Forms of accessibility in dental medical services
7. Organization and structure of Health Insurance Houses
8. Promoting dental services
9. Functions of human resources management
10. Types of professional conflicts
11. Project management
12. Order 1338/2007 on the functional structure of medical and dental practices
13. Government Ordinance no. 124 of August 29, 1998 on the organization and operation of medical offices and Order no. 153 of February 26, 2003 for the approval of the Methodological Norms regarding the establishment, organization and operation of medical offices
14. Financial education. Basic concepts

1.Noţiuni generale de management

2. Conexiunea management general-management sanitar

3. Managementul cunoașterii

4. Economie sanitară

5. Managementul calității

6. Accesibilitatea serviciilor de medicină dentară

7. Asigurările de sănătate în România

8. Marketing-ul în serviciile medicale dentare

9. Managementul resurselor umane

10. Managementul conflictelor în echipă

11. Principii actuale privind conceperea și implementarea programelor de sănătate orală

12. Reguli privind structura funcțională a cabinetelor de medicină dentară

13. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale în cabinetul de medicină dentară

 

14. Noțiuni de contabilitate. Elemente de bază. Termeni fiscali și financiari

Tematică lucrări practice

1. Evoluția conceptului de management și funcțiile managementului

2. Conexiunea management general-management sanitar. Leadershipul în organizațiile sanitare

3.Necesitatea managementului cunoașterii în practica medicală dentară

4. Economie sanitară

5. Calitatea îngrijirilor de sănătate și funcțiile managementului calității

6. Formele accesibilității în serviciile medicale dentare

7. Organizarea și structura Caselor de Asigurări de Sănătate

8. Promovarea serviciilor de medicină dentară

9. Funcțiile managementului resurselor umane

10. Tipuri de conflicte profesionale

11. Managementul proiectelor

12. Ordinul 1338/2007 privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară

13. Ordonanța Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale și Ordinul nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

14. Educație financiară. Noțiuni de bază