Disciplina Management, legislatie si comunicare  în Medicina Dentară

Departamentul I

1. Introductive aspects regarding ethics and academic integrity

2.Ethical code – orientation instrument of the academic community regarding ethical principles and values

3. Ethical norms in relationships between members of the academic community

4. Academic Code of rights and obligations of the students within the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara

5. Regulation on the organization and functioning of the Ethics Committee within the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara

6. Basic notions regarding ethics in the academic research activity

7. Best practice in research activities

8. General notions regarding intellectual property

9. Plagiarism. Conceptual and legislation clarifications

10. Interference between plagiarisms with the authorship legislation.

11. Regulations of plagiarism in the content of the ethical codes of universities

12. Standards regarding writing scientific papers 

13. Order no. 4.783 of the 30st of  August 2017 regarding the approval of the Ruling of organization and functioning of the Ethics and University Management Council

14. Order no. 4492/2005 regarding the promotion of professional ethics within the university

1. Academic ethical values

2. The concept of ethics and academic integrity reflected in the content of the Ethical and Deontology Code of the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara

 

3. Sanctions for disobeying ethical norms in the relationship between members of the academic community

4. Academic Code of rights and obligations of the students within the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara – case report

5. Basic principles of the Regulation on the organization and functioning of the Ethics Committee within the University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara – case report

6. Basic principles, values and norms regarding ethics in the academic research activity

7. Disobeying norms of best practice in the research activty

8. Protection of authorship and related rights

9. Identifying plagiarism in scientific papers

10. Preventing and combating plagiarism in the academic environment

11.Awareness of the gravity of plagiarism in the academic field

12.Rules for citations and creating a reference list in scientific papers

13.Mission, role and attributions of the Ethics and University Management Council

14. Order no. 4492/2005 regarding the promotion of ethics in universities

1. Aspecte introductive privind etica și integritatea academică

2. Codul de etică - instrument de orientare al comunității universitare în spiritul unor principii și valori etice

3. Nome de etică în relațiile dintre membrii comunității universitare

4. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

5. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de etică din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

6. Noțiuni de bază privind etica în activitatea de cercetare științifică

7. Buna conduită în cercetarea științifică

8. Noțiuni generale privind proprietatea intelectuală

9. Plagiatul. Clarificări conceptuale și legislative

10. Interferența plagiatului cu legislația dreptului de autor

11. Reglementarea plagiatului în cuprinsul Codurilor de etică și deontologie al universităților

12. Standarde privind întocmirea lucrărilor cu caracter științific

13.  Ordinul nr. 4.783 din 30 august 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management Universitar

14. Ordinul 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi

1. Valorile etice universitare

2. Conceptul de etică și integritate academică reflectat în cuprinsul Codului de etică și deontologie al Universității de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

 

3. Sancționarea abaterilor de la normele de etică în relațiile dintre membrii comunității academice

4. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara – studiu de caz

5. Principii generale privind funcționarea Comisiei de etică din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara – studiu de caz

6. Principii, valori și norme de conduită în activitatea de cercetare științifică

7. Abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare științifică și sancționarea acestora

8. Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe

9. Identificarea plagiatului în lucrările cu caracter științific

10. Prevenirea și combaterea plagiatului în mediul academic

11. Conștientizarea gravității plagiatului în mediul academic

12. Reguli de citare și de întocmire a bibliografiei unei lucrări științifice

13. Misiunea, rolul şi atribuţiile Consiliului de Etică și Management Universitar

14. Ordinul 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi